Главная

Состав кафедры

Научная работа

НИРС, Практика

Международные связи

История кафедры

Абитуриенту

Новости

Контакты

Учебно-методическая работа

Монографии и учебные пособия, изданные кафедрой за последние годы

 1. Бондаренко Ю.В. Цивилизация элиты. Донецк: ЧП «Голуаз» 2002, ‑ 224с.

 2. Мартякова Е.В., Кочура И.В. Хозяйственные риски: оценка и прогнозирование: Монография Донецк. ДонНТУ 2008,- 210 с.

 3. Кравченко А.А., Харченко В.А. Економіка підприємства: задачі, тести, відповіді з поясненнями: Навч-практ. посібник. - Донецьк: «Норд-прес», 2008 -208 с.

 4. Шаповал С.Н., Негрей Т.А., Экономическая оценка экспорта товаров Монография Донецк. ДонНТУ 2008,- 296 с.

 5. Гомаль И.И., Рябич О.Н. Предотвращение изменения климата: глобальные и региональные аспекты. Монография Донецк. ДВИЗ и ДонНТУ 2008,- 296 с.

 6. Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования: Материалы II Всеукр. научн. конф.  24 апреля 2008 г. г. Донецк, ДонНТУ.- Т.1 220с., Т.2 280 с. Донецк: СПД Воробьев, 2008.

 7. Гомаль І.І., Гусєв Ю.О., Овсянніков В.П. Гроші і кредит (конспект лекцій)— Донецьк: РВА ДонНТУ, 2007. —328 с.

 8. Управление ресурсным потенциалом предприятия. Сб. научн. трудов. – Донецк. «Норд-пресс», 2006. 195 с.

 9. Гомаль И.И., Скаженик В.Б. Операционный менеджмент: Учебное пособие для студентов ВУЗов. - Донецк, ДонНТУ 2004. — 224 с.

 10. Бондаренко Ю.В., Фомичев В.И., Негрей С.Г. Международные экономические отношения. Учебное пособие. – Донецк: ДонНТУ, 2004. – 213 с.

 11. И.И. Гомаль, В.П. Овсянников, С.В. Подкопаев, И.В. Кочура. Финансовые инвестиции (фонды, портфели, риски).— Севастополь: «Вебер», 2003. — 372 с.

 12. И.C. Костюк Основы менеджмента. Учебное пособие для студентов ВУЗов. — Севастополь: «Вебер», 2003. — 307 с.

Цивилизация элиты.

Бондаренко Ю.В. Цивилизация элиты. Донецк: ЧП «Голуаз» 2002, ‑ 224с.

Автор книги, профессор Донецкого национального технического университета, рассказывает об особенностях влияния на исторический процесс разделения общества на элиту и демос.

Хозяйственные риски: оценка и прогнозирование

Мартякова Е.В., Кочура И.В. Хозяйственные риски: оценка и прогнозирование: Монография Донецк. ДонНТУ 2008,- 210 с.

Економіка підприємства: задачі, тести, відповіді з поясненнями.

Кравченко А.А., Харченко В.А. Економіка підприємства: задачі, тести, відповіді з поясненнями: Навч-практ. посібник. - Донецьк: Норд-прес, 2008 -208 с.

Навчально-практичний посібник підготовлено до 10-річчя кафедри «Управління виробництвом імені Ю.В. Бондаренка». Посібник увійшов до серії публікацій, присвячених цій видатній для кафедри даті. У посібнику наведено тести, задачі та ситуації, які поглиблюють та закріплюють знання з дисципліни «Економіка підприємства».

Посібник призначено для студентів, аспірантів, які отримують знання з економіки підприємства; для педагогів, які викладають цей навчальний курс; для фахівців, підприємців, керівників підприємств і організацій з точки зору поглиблення фахових знань, удосконалення управлінської діяльності.

Экономическая оценка экспорта товаров

Шаповал С.Н., Негрей Т.А., Экономическая оценка экспорта товаров Монография Донецк. ДонНТУ 2008,- 296 с.

Запропоновано нову концепцію оцінки економічного ефекту й економічної ефективності експорту товару. На підставі цієї концепції були отримані аналітичні вирази для економічної оцінки експорту товару. Монографія призначена для студентів спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", викладачів економічних дисциплін, керівників і фахівців підприємств (фірм), що здійснюють експорт товарів або бажають це робити.

Предотвращение изменения климата: глобальные и региональные аспекты.

Гомаль И.И., Рябич О.Н. Предотвращение изменения климата: глобальные и региональные аспекты. Монография Донецк. ДВИЗ и ДонНТУ 2008,- 296 с.

Розглядається глобальна eколого-економічна проблема зміни клімату шляхи її вирішення на основі механізмів міжнародної співпраці у контексті завдань і положень Рамковій Конвенції ООН про зміну клімату і Кіотського протоколу, що регулюють не тільки глобальні екологічні питання ніш, але створюють для України і компаній реальну можливість залучення: додаткові? фінансових коштів за рахунок переуступки прав на викиди парникових газі| (двоокис вуглецю, метан та. ін.). У даному дослідженні особлива увага приділяється організаційно-економічному забезпеченню скорочення викиді парникових газів на прикладі утилізації шахтного метану у вугільній галузі.

Для широкого кола читачів, зацікавлених проблемою зміни клімату і Кіотським протоколом; для студентів менеджменту зовнішньо кономіче діяльності і екологічних спеціальностей, співробітників екологічних організацій, працівників національних органів і регіональних адміністрації відповідних за створення і функціонування системи регулювання викиді арникових газів, за проекти сумісного здійснення, проекти енергоефективності, енергозбереження та інших видів діяльності, що призводять до зниження викидів парникових газів.

Материалы II Всеукраинской научной конференции.

Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования: Материалы II Всеукр. научн. конф.  24 апреля 2008 г. г. Донецк, ДонНТУ.- Т.1 220с., Т.2 280 с. Донецк: СПД Воробьев, 2008.

Гроші і кредит (конспект лекцій)

Гомаль І.І., Гусєв Ю.О., Овсянніков В.П. Гроші і кредит (конспект лекцій)— Донецьк: РВА ДонНТУ, 2007. —328 с.

Конспект лекцій, призначений для вивчення історії походження, ролі і функцій таких категорій як "гроші" i "кредит" в якому а також у відповідних додатках та доповненнях електронної версії, суттєву увагу приділено структурі і функціям банківській системі, зокрема особливостям банківської системи України. Конспект лекцій є переробленим та доповненим виданням з урахуванням змін і вимоз освітньо-професійної програми до змісту відповідного курсу.

Конспект лекцій може використовуватися студентами, що вивчають відповідний курс і усіма, хто цікавитьс сутністю грошей, кредиту, роботою банків, різними сегментами фінансового ринку та їх взаємодією.

Управление ресурсным потенциалом предприятия.

Управление ресурсным потенциалом предприятия. Сб. научн. трудов. – Донецк. «Норд-пресс», 2006. 195 с.

Операционный менеджмент

Гомаль И.И., Скаженик В.Б. Операционный менеджмент: Учебное пособие для студентов ВУЗов. - Донецк, ДонНТУ 2004. — 224 с.

Изложена сущность операционного менеджмента, особенности принятия решений при операционной деятельности производственных и сервисных предприятий. Рассмотрены современные методы принятия решений при проектировании продукта и разработке услуги, при управлении запасами, при управлении трудовыми ресурсами. Книга предназначена для студентов высших учебных заведений, а также для лиц, повышающих образовательный уровень в сфере управления предприятиями.

Международные экономические отношения.

Бондаренко Ю.В., Фомичев В.И., Негрей С.Г. Международные экономические отношения. Учебное пособие. – Донецк: ДонНТУ, 2004. – 213 с.

Навчальний посібник присвячено міжнародним економічним відносинам - дисципліні, яку обов’язково вивчають студенти економічних спеціальностей. Вивчення цієї дисципліни дозволить їм зрозуміти закономірності розвитку світового господарства і відносин між суб’єктами зовнішньоекономічних відносин. Приведені теми відповідають нормативним документам, що регламентують процес навчання студентів за напрямком підготовки «Менеджмент організацій». Цей посібник буде корисний також не тільки для студентів вищезазначеної спеціальності, а й для студентів, аспірантів інших економічних спеціальностей і людей, що цікавляться процесами, що відбуваються в реальному світі.

Финансовые инвестиции

УДК 33.001.5(075.8) ББК 65.01

И. И. Гомаль, В. П. Овсянников, С. В. Подкопаев, И. В. Кочура.

Финансовые инвестиции (фонды, портфели, риски). — Севастополь: «Вебер», 2003. — 372 с.

В учебном пособии освещаются вопросы, которые касаются привлечения инвестиций путем использования механизмов фондовых рынков, рассматриваются особенности инвестиционных фондов, порядок формирования инвестиционных портфелей, рассматриваются методы анализа рисков для инвестиционных портфелей. Особенное место занимают приведенные в книге основные положения теории рисков формирования инвестиционных портфелей и лекции по общей математической теории рисков. Учебное пособие может быть использовано студентами, которые изучают соответствующие курсы, и всеми, кто интересуется сущностью финансовых инвестиций, особенностями инвестиционных фондов и рисками, формированием инвестиционных портфелей.

Основы менеджмента

УДК 339.13 ББК 65.05 К72

Костюк И. С.

Основы менеджмента: Учебное пособие для студентов ВУЗов. — Севастополь: «Вебер», 2003. — 307 с.

Изложены сущность, основные понятия и эволюция современного менеджмента. Рассмотрены планирование, организация, координация, мотивация и контроль как функции менеджмента Уделено внимание методам управления и принятия решений, эффективности управления, управленческой информации и коммуникациям, управлению конфликтами и стрессами в трудовом коллективе. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, а также представляет интерес для предпринимателей, менеджеров и специалистов в области управления.

Вверх